UAB „HOBU LIETUVA“ PRIVATUMO POLITIKA

2022-09-06


Informacinės sistemos, veikiančios adresu www.ho-bu.com (toliau – HOBU IS), savininkas UAB „Hobu Lietuva“ rūpinasi klientų informacijos ir asmens duomenų apsauga bei vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 “Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46 EB” (toliau - Reglamentas) bei Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais informacijos ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Dokumente naudojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti;

Duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka: duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojas – UAB „Hobu Lietuva“ HOBU IS, nustatanti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

Duomenų tvarkytojas – UAB „Hobu Lietuva“ paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

Naudotojas – asmuo, kuris lankosi ar teikia užklausas HOBU IS;

Naudotojo sutikimas – laisva valia duotas sutikimas ar laisvas veiksmas, po kurio galima manyti, kad asmuo sutinka, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje atsakoma į svarbiausius klausimus, kaip HOBU IS tvarkomi Naudotojų asmens duomenys. Prašome atidžiai perskaityti UAB „Hobu Lietuva“ privatumo politiką. Jei turite klausimų ar kyla neaiškumų dėl privatumo politikos taikymo, prašome susisiekti su Duomenų valdytoju el. paštu hello@ho-bu.com.

Paaiškiname, kad bet kokie privatumo politikos atnaujinimai yra publikuojami HOBU IS.

Kas atsakingas už Naudotojo asmens duomenų apsaugą?

Už HOBU IS tvarkomų Naudotojų asmens duomenų apsaugą atsakingas Duomenų valdytojas, t. y. UAB „Hobu Lietuva“, juridinio asmens kodas 304946798, adresas Lvivo g. 25-702, Vilnius (el. p. hello@ho-bu.com).

Kokia informacija apie Naudotoją ir jo asmens duomenis tvarkoma HOBU IS?

Naudotojui naršant HOBU IS tvarkomi tik iš joje veikiančių slapukų gaunami anoniminiai duomenys apie naršymo tendencijas, demografinius duomenis, kuriuos Duomenų tvarkytojas, naudotojui sutikus, buvo nustatęs Naudotojo įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone). Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galima rasti slapukų politikoje.
Naudotojui teikiant užklausas HOBU IS tvarkomi šie asmens duomenys:
vardas ir pavardė;
telefono numeris;
elektroninio pašto adresas.
Naudotojui pateikiant atsakymus GOOGLE FORMS klausimyne/ apklausoje tvarkomi šie asmens duomenys:
vardas ir pavardė;
telefono numeris;
elektroninio pašto adresas.

Šiuos duomenis valdo ir GOOGLE. Google privatumo politika čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en#application

Ar HOBU IS naudojami slapukai?

Interneto svetainėje www.ho-bu.com naudojami slapukai. Jų panaudojimas apibrėžtas slapukų politikoje.

Kaip HOBU IS renkami Naudotojo asmens duomenys?

HOBU IS tvarkomi Naudotojo asmens duomenys yra surinkti šiais būdais:

Naudotojui naršant HOBU IS tvarkomi tik iš joje veikiančių slapukų gaunami anoniminiai duomenys;
Naudotojas, teikdamas užklausas HOBU IS savo asmens duomenis Duomenų valdytojui pateikia pats (užklausos formoje įvesdamas savo asmens duomenis su tikslu gauti daugiau informacijos apie dominantį projektą ir/ar turtinį vienetą, dėl HOBU IS paslaugų gavimo, bei užpildydamas naujienlaiškių gavimo formą);
Naudotojas, pateikdamas atsakymus GOOGLE FORMS klausimyne/ apklausoje savo asmens duomenis Duomenų valdytojui pateikia pats (klausimyne/ apklausoje įvesdamas savo asmens duomenis su tikslu atsakyti į klausimus);

Šiuos duomenis valdo ir GOOGLE. Google privatumo politika čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en#application

Naudotojas, kuris yra fizinis asmuo ir yra HOBU IS paslaugų gavėjas, siekdamas naudotis HOBU IS, savo asmens duomenis Duomenų valdytojui pateikia pats, prieš naudojantis HOBU IS pasirašydamas Paslaugų teikimo sutartį. Tokiu atveju jo asmens duomenų tvarkymo saugumui taikomos tos pačios taisyklės kaip ir kitų HOBU IS Naudotojų asmens duomenų tvarkymui.

Kokiais principais vadovaujamasi tvarkant HOBU IS surinktus Naudotojo asmens duomenis?

Naudotojo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principu (Naudotojo asmens duomenys ir informacija apie jį tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai).
Tikslo apribojimo principu (Naudotojo asmens duomenys ir informacija apie jį tvarkomi tik aiškiai apibrėžtais tikslais ir ne daugiau nei reikia tiems tikslams įgyvendinti).
Tikslumo principu (Naudotojo asmens duomenys yra tikslūs, o siekiant maksimalaus tikslumo, reguliariai atnaujinami).
Saugojimo trukmės apribojimo principu (Naudotojo asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek yra būtina, konkrečiam tikslui įgyvendinti).
Vientisumo ir konfidencialumo principu (Naudotojo asmens duomenys ir informacija apie Naudotoją tvarkomi naudojant reikiamas organizacines ir technines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas).

Ar informacijos ir asmens duomenų rinkimas apie HOBU IS Naudotojus yra teisėtas?

Taip. HOBU IS veiksmai, tvarkant Naudotojo asmens duomenis ir informaciją apie jį yra teisėti, nes Naudotojas davė tam sutikimą susipažindamas su HOBU IS privatumo politika. Naudotojo asmens duomenų tvarkymas teisiškai grindžiamas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu „duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais“. HOBU IS Naudotojo asmens duomenys tvarkomi siekiant vystyti ir pagerinti HOBU IS kokybę, padaryti ją patrauklesne, patogesne. Šis tikslas Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte įvardinamas teisėtu Duomenų valdytojo ar trečios šalies interesu „tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.“

Ar HOBU IS vykdomas automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas?

Ne.

Ar Naudotojo asmens duomenimis, tvarkomais HOBU IS, yra dalinamasi su kitais subjektais?

HOBU IS tvarkomi Naudotojo asmens duomenys gali būti perduodami šiems subjektams:

Techninę HOBU IS priežiūrą atliekančiam subjektui ir, esant poreikiui, duomenų saugojimo paslaugas, su kuria Duomenų valdytojas yra sudaręs ar sudarys duomenų saugojimo sutartį, atliekančiam subjektui;
Naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti subjektui, su Duomenų valdytoju pasirašiusiam Paslaugų teikimo sutartį, leidžiančią HOBU IS talpinti informaciją apie nekilnojamojo turto projektus. Šiuo atveju tokiam subjektui gali būti perduoti Duomenų valdytojo tvarkomi konkretaus projekto Naudotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, užklausos turinys) bei statistinė informacija apie HOBU IS Naudotoją (apsilankymo trukmė, paspaudimų kiekis ir pan.);
Valstybės institucijoms, jeigu reikalavimas pateikti Naudotojo asmens duomenis ir informaciją apie jį bus teisėtas.

Subjektai, kuriems Duomenų valdytojas gali perduoti Naudotojo asmens duomenis, įsipareigoja elgtis konfidencialiai ir gautų Naudotojo asmens duomenų neatskleisti ar nepadaryti viešai prieinamų kitiems subjektams.

Kokie yra asmens duomenų apie Naudotoją tvarkymo tikslai, pagrindai ir terminai?

Naudotojo asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

Tiesioginės rinkodaros.
Dalykinių santykių korespondencijos.
Ginčų sprendimo.
Statistikos rinkimo.
Tinkamam užklausų administravimui.
Internetinės svetainės vystymo, tobulinimo ir paslaugų teikimo gerinimo.
Pasiūlymų siuntimo.

Tvarkomus asmens duomenų saugojimo terminus Duomenų valdytojas nustato vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle ir atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Naudotojo asmens duomenys tam, kad Naudotojas galėtų gauti naujausią informaciją apie jį dominančius nekilnojamojo turto projektus ir/ar turtinius vienetus, talpinamus HOBU IS. Įgyvendinant šį tikslą, Naudotojui užsakius, jam bus siunčiami naujienlaiškiai. Teisinis šio tikslo įgyvendinimo pagrindas yra sutikimas. Naudotojo duomenys skirti naujienlaiškiui gauti bus tvarkomi vienerius metus nuo sutikimo davimo momento. Norėdamas gauti naujienlaiškius Naudotojas HOBU IS turi pateikti elektroninio pašto adresą. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių.

Dalykinių santykių korespondencijos tikslu Naudotojo asmens duomenys tvarkomi tam, kad Naudotojas būtų informuojamas apie HOBU IS privatumo politikos, slapukų politikos, naudojimosi taisyklių pokyčius ir/ar HOBU IS atnaujinimus. Naudotojo asmens duomenys, t. y., vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas HOBU IS bus tvarkomi vienerius metus nuo dalykinių santykių pasibaigimo momento.

Ginčų sprendimo tikslu Naudotojo asmens duomenys tvarkomi tam, kad būtų galima objektyviai, greitai ir teisingai išspręsti kilusį ginčą. Ginčų sprendimui naudotojo asmens duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė) tvarkomi vadovaujantis Duomenų valdytojo teisėtu interesu. Ginčų sprendimo tikslui įgyvendinti, Naudotojas savo asmens duomenis Duomenų valdytojui pateikia pats, užpildydamas užklausos ar naujienlaiškio užsakymo formą, teikdamas užklausą dėl konkretaus projekto ir/ar turtinio vieneto, siekdamas gauti informaciją apie HOBU IS teikiamas paslaugas. Šie duomenys bus tvarkomi trejus metus nuo ginčo išsprendimo momento.

Statistikos rinkimo tikslu tvarkomi tik nuasmeninti Naudotojo asmens duomenys ir tik iš HOBU IS veikiančių slapukų gaunami anoniminiai duomenis apie naršymo tendencijas, demografinius duomenis, kuriuos duomenų tvarkytojas, Naudotojui sutikus, buvo nustatęs Naudotojo įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, mobiliajame telefone). Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus galima rasti slapukų politikoje. Nuasmeninti Naudotojo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtu Duomenų valdytojo interesu. Statistikai reikalingi duomenys tvarkomi visą laiką, kai veikia HOBU IS.

Tinkamo užklausų administravimo ir atsakymų į jas rengimo tikslu tvarkomi Naudotoją padedantys identifikuoti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Šiam tikslui tvarkomi Naudotojo asmens duomenys remiantis paties Naudotojo sutikimu. Šiam tikslui realizuoti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei trejus metus nuo paskutinės užklausos siuntimo momento.

Internetinės svetainės vystymo, tobulinimo ir paslaugų teikimo gerinimo tikslu tvarkomi nuasmeninti ir tik iš HOBU IS veikiančių slapukų gaunami Naudotojo asmens duomenys, padedantys Duomenų valdytojui vystyti, tobulinti ir administruoti HOBU IS. Šis tikslas įgyvendinamas remiantis Duomenų valdytojo teisėtu interesu ir Naudotojo sutikimu. HOBU IS reikalingi nuasmeninti Naudotojo.

Pasiūlymų siuntimo tikslu tvarkomi Naudotoją padedantys identifikuoti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Šiam tikslui tvarkomi Naudotojo asmens duomenys remiantis paties Naudotojo sutikimu. Šiam tikslui realizuoti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei trejus metus nuo paskutinio užpildyto ir pateikto GOOGLE FORMS klausimyno/ anketos momento.

Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui, Bendrovė sunaikina tokius apie Naudotoją tvarkomus asmens duomenis.

Kokios yra Naudotojo teisės?

Duomenų valdytojas savo veikloje kelia reikalavimą bei siekį užtikrinti HOBU IS Naudotojų asmens duomenų saugumą ir tinkamą priežiūrą. Duomenų valdytojas gerbia, laikosi ir įgyvendina šiais klausimais teisės aktų keliamus reikalavimus dėl tokių Naudotojo teisių:

teisės į informaciją. Naudotojas turi teisę būti informuotas apie HOBU IS atliekamą Naudotojo asmens duomenų tvarkymą;
teisės į Naudotojo asmens duomenų ištaisymą ar atnaujinimą, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs;
teisės būti pamirštam, kai asmens duomenys Duomenų valdytojui tampa nereikalingi siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jeigu Naudotojas atšaukia savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir Duomenų valdytojas neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Naudotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės;
teisės atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

Norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, Naudotojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu hello@ho-bu.com.

Duomenų valdytojas nurodo, jog priims visus reikiamus sprendimus ir atliks būtinus veiksmus, įgyvendindamas aptartas Naudotojo teises, nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Naudotojo rašytinio kreipimosi gavimo dienos. Atsižvelgiant į kreipimosi bei situacijos sudėtingumą ir gautų kreipimųsi skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, Duomenų valdytojas, priėmęs sprendimą pratęsti minėtąjį terminą, įsipareigoja apie tai tinkamai pranešti Naudotojui, nurodydamas termino pratęsimo trukmę ir tai lėmusias priežastis.

Be jau išvardytų teisių, Naudotojas, jeigu mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva).

Duomenų valdytojas informuoja, kad jis suvokia Naudotojo asmens duomenų svarbą ir reikšmę, todėl deda visas reikiamas pastangas, užtikrindama šių duomenų saugumą ir konfidencialumą. Siekdamas išvengti galimos neteisėtos prieigos prie asmens duomenų ar neteisėto asmens duomenų atskleidimo, Duomenų valdytojas yra įdiegęs tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones ir jas nuolatos atnaujina.